Czym się wyróżniamy

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Posiadamy zawsze aktualne i opłacone ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przy wykonywaniu usług. Ubezpieczenie obejmuje…

także odpowiedzialność osób, z których pomocą Kancelaria wykonuje te czynności. Ubezpieczenie określa odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń do kwoty nie mniejszej niż 10.000,00 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia.

Chcesz wiedzieć dlaczego nie wszystkie biura rachunkowe są ubezpieczone?

Przedsiębiorcy prowadzący biuro rachunkowe mają z reguły obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z prowadzoną działalnością:

 

„Kto wbrew przepisom ustawy prowadzi działalność gospodarczą w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych bez spełnienia obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia, o którym mowa w art. 76h ust. 1

- podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności.”

(art.79 pkt.7 ustawy o rachunkowości)

Jednak osoby - nie będące doradcami podatkowymi ani biegłymi rewidentami - prowadzące działalność dotyczącą rozliczania podatników wyłącznie w zakresie uproszczonych form księgowości (np. podatkowa księga przychodów i rozchodów) oraz sporządzania deklaracji i zeznań podatkowych nie mają obowiązku ubezpieczenia!

Tym samym… nie odpowiadają za szkody wyrządzone przez swoje działania lub zaniechania!

Możliwość taka pojawiła się od dnia 10.08.2014 r. kiedy to weszła w życie ustawa z dnia 9 maja 2014 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych - tzw. druga ustawa deregulacyjna.

KWALIFIKACJE I KOMPETENCJE

Jako właścicielka biura rachunkowego posiadam:

  • wysokie kwalifikacje potwierdzone wieloma dyplomami i certyfikatami,
  • duże  kompetencje, czyli wiedzę i doświadczenie, gdyż zajmuję się zawodowo księgowością od 1995 roku oraz stale się dokształcam.

Chcesz wiedzieć dlaczego w innym biurze rachunkowym możesz mieć do czynienia z brakiem kwalifikacji i doświadczenia?

Przed 10.08.2014 r. aby prowadzić biuro rachunkowe trzeba było posiadać stosowne uprawnienia, tzn.:

  • posiadać certyfikat księgowy wydawany przez Ministra Finansów albo być doradcą podatkowym, tzn. być wpisanym na listę doradców podatkowych prowadzoną przez Krajową Radę Doradców Podatkowych albo
  • posiadać tytuł biegłego rewidenta, tzn. być wpisanym do rejestru biegłych rewidentów prowadzonego przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów,

W dniu 10 sierpnia 2014 r. weszła w życie ustawa z dnia 9 maja 2014 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych - tzw. druga ustawa deregulacyjna. Od tego dnia działalność polegającą na usługowym prowadzeniu ksiąg rachunkowych mogą wykonywać przedsiębiorcy, pod warunkiem, że czynności z tego zakresu powierzą osobom, które:

1) mają pełną zdolność do czynności prawnych;

2) nie były skazane prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, za przestępstwo skarbowe oraz za przestępstwa określone w rozdziale 9 ustawy o rachunkowości.

Obecnie są to jedyne warunki stawiane osobom usługowo prowadzącym księgi rachunkowe. Nie muszą one legitymować się szczególnymi uprawnieniami ani posiadać określonego wykształcenia, czy praktyki w księgowości.

Także – zgodnie ze znowelizowaną ustawa o doradztwie podatkowym – czynności z zakresu:

- prowadzenia ksiąg rachunkowych,

- prowadzenia ksiąg podatkowych,

- sporządzania zeznań i deklaracji podatkowych,może wykonywać każda zainteresowana osoba.

 

Kancelaria Finansowo - Rachunkowa "Zwolańska". Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt strony zrobiony przez Konrad Zwolański.